Archiv rubriky: Bezpečnost

Vlastní certifikační autorita pro přihlašování k SSH

Při přihlašování k SSH jste jistě již mockrát viděli hlášku, jako je tato:

The authenticity of host 'example.com (1.2.3.4)' can't be established.
RSA key fingerprint is 1b:9b:b8:5e:74:b1:31:19:35:48:48:ba:7d:d0:01:f5.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

Většinou ji napoprvé bezmyšlenkovitě potvrdíme a všímáme si jí pouze v případě, že se objeví znovu. Značí to, že je něco špatně. Jak se ale této hlášce vyhnout úplně? Ověřování fingerprintu jistě nechceme vypnout, to by nebylo moc bezpečné 🙂 Jak tedy na to jinak? Založíme si pro SSH vlastní CA!

Nejprve si musíme vygenerovat podepisovací klíč.

$ mkdir .ssh/ca
$ cd .ssh/ca
$ ssh-keygen -t ed25519 -C ca@example.com -f ca.ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in ca.ed25519.
Your public key has been saved in ca.ed25519.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:J3nD9rV49uE57+2w79GeMKw1+jfZeEcc6crNjFdfXeg ca@exmaple.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|         |
|         |
|        ..|
|     o  .o.|
|    S * .o.+|
|     = o.oEoB|
|      +*@=B|
|      +**#@|
|      o..+X#|
+----[SHA256]-----+

Příkaz nám vygeneroval dva soubory ca.ed25519 a ca.ed25519.pub. Ukážu zde pouze generování pro algoritmus ED25519, pro jiné algoritmy je postup obdobný.

Nyní potřebujeme veřejný klíč serveru, ke kterému se budeme přihlašovat. Ten pak podepíšeme a podepsaný klíč nahrajeme zpět na server.

$ scp example.com:/etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub .
$ ssh-keygen -s ca.ed25519 -I example.com -h -n example.com -V +156w ssh_host_ed25519_key.pub
Signed host key ssh_host_ed25519_key-cert.pub: id "example.com" serial 0 for example.com valid from 2017-03-03T17:57:00 to 2020-02-28T17:58:38
$ scp ssh_host_ed25519_key-cert.pub example.com:/etc/ssh/

Nyní bude potřeba říct o novém certifikátu SSH serveru. Přidáme do /etc/ssh/sshd_config jeden řádek a restartujeme SSH.

HostCertificate /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key-cert.pub

Nyní můžeme na všech počítačích, které se potřebují k serveru přihlašovat, přidat do ~/.ssh/known_hosts veřejný klíč naší nové CA.

@cert-authority *.example.com 

SSH se již nebude ptát na potvrzení fingerprintu. Pokud soubor přidáváe na počítač, ze kterého jste certifikáty kopírovali, máte již cílový server v known_hosts přidaný. Musíme jej tedy ještě vymazat.

$ ssh-keygen -R example.com
# Host example.com found: line 3
/home/user/.ssh/known_hosts updated.
Original contents retained as /home/user/.ssh/known_hosts.old

Jak bezpečně distribuovat hesla v gitu

Pokud už jste někdy rozcházeli deployment aplikace pomocí gitu, asi jste narazili na problém, jak na produkční server bezpečně dostat hesla. Mít je v plaintextu v GITu moc bezpečné není 🙂 Přesto ale je způsob, jak je v gitu mít bezpečně – zašifrovat je. Jak to udělat a jak je při deploymentu do produkce rozšifrovat?

Pokud nemáte, nainstalujte si na produkčním server GPG. Na Unbuntu/Debian se to dělá takto:

$ apt-get install gnupg

Pro generování klíčů budeme potřebovat hodně entropy, doporučuji tedy nainstalovat i Haveged, viz. můj minulý článek.

Nyní se potřebujeme přepnout pod uživatele, pod kterým probíhá deployment. V mém případě je to uživatel web. Pod tímto uživatelem vygenerujeme základní keypair. Důležité: nezadávejte při generování klíčů žádné heslo, jen volbu potvrďte entrem.

$ gpg --gen-key
gpg (GnuPG) 1.4.16; Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: directory `/home/web/.gnupg' created
gpg: new configuration file `/home/web/.gnupg/gpg.conf' created
gpg: WARNING: options in `/home/web/.gnupg/gpg.conf' are not yet active during this run
gpg: keyring `/home/web/.gnupg/secring.gpg' created
gpg: keyring `/home/web/.gnupg/pubring.gpg' created
Please select what kind of key you want:
  (1) RSA and RSA (default)
  (2) DSA and Elgamal
  (3) DSA (sign only)
  (4) RSA (sign only)
Your selection? 1
RSA keys may be between 1024 and 4096 bits long.
What keysize do you want? (2048) 4096
Requested keysize is 4096 bits
Please specify how long the key should be valid.
     0 = key does not expire
    = key expires in n days
   w = key expires in n weeks
   m = key expires in n months
   y = key expires in n years
Key is valid for? (0) 
Key does not expire at all
Is this correct? (y/N) y

You need a user ID to identify your key; the software constructs the user ID
from the Real Name, Comment and Email Address in this form:
  "Heinrich Heine (Der Dichter) "

Real name: Deployment User
Email address: web@mydomain.tld
Comment: Deployment User
You selected this USER-ID:
  "Deployment User (Deployment User) "

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? O
You need a Passphrase to protect your secret key.

You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!
I will do it anyway. You can change your passphrase at any time,
using this program with the option "--edit-key".

We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
+++++
...+++++
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
.+++++
.......+++++
gpg: /home/web/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key 6C791601 marked as ultimately trusted
public and secret key created and signed.

gpg: checking the trustdb
gpg: 3 marginal(s) needed, 1 complete(s) needed, PGP trust model
gpg: depth: 0 valid:  1 signed:  0 trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
pub  4096R/6C791601 2016-01-15
   Key fingerprint = B690 9E58 FA2C EAE6 008F 1A2E 88CD 1D28 6C79 1601
uid         Deployment User (Deployment User) 
sub  4096R/BF95086E 2016-01-15

Teď když máme vygenerovaný keypair, vyexportujeme veřejný klíč, nejlépe do souboru:

$ gpg --armor --export web@mydomain.tld > public.key

To by bylo pro produkční server zatím vše. Nyní si na našem vývojovém stroji vygenerujeme keypair stejně jako na produkčním serveru. Tentokrát ale doporučuji zadat heslo, na které se se vás GPG při šifrování a dalších operacích bude ptát. Poté importujeme veřejný klíč produkčního serveru.

$ gpg --import public.key
gpg: key 6C791601: public key "Deployment User (Deployment User) " imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:        imported: 1 (RSA: 1)

Importovaný klíč podepíšeme, tím řekneme GPG, že důvěřujeme jeho původu:

$ gpg --sign-key web@mydomain.tld

pub 4096R/6C791601 created: 2016-01-15 expires: never    usage: SC 
           trust: unknown    validity: unknown
sub 4096R/BF95086E created: 2016-01-15 expires: never    usage: E  
[ unknown] (1). Deployment User (Deployment User) 


pub 4096R/6C791601 created: 2016-01-15 expires: never    usage: SC 
           trust: unknown    validity: unknown
 Primary key fingerprint: B690 9E58 FA2C EAE6 008F 1A2E 88CD 1D28 6C79 1601

   Deployment User (Deployment User) 

Are you sure that you want to sign this key with your
key "Developer User (Developer User) " (1BDC2E07)

Really sign? (y/N) y

You need a passphrase to unlock the secret key for
user: "Developer User (Developer User) "
4096-bit RSA key, ID 1BDC2E07, created 2016-01-15

gpg: problem with the agent - disabling agent use
Enter passphrase:

Teď přijde ta hlavní část. Zašifrujeme veřejným klíčem produkčního serveru konfigurační soubor s hesly:

$ gpg --output prod.conf.gpg --encrypt --recipient web@mydomain.tld prod.conf

Zašifrovaný soubor .gpg pak můžeme bez problémů commitnout do gitu. Bez privátního klíče produkčního serveru jeho obsah nikdo nepřečte. Na produkčním serveru pak v deployment procesu nastavíme rozšifrování tohoto souboru pomocí privátního klíče, který už na serveru máme.

$ gpg --output local.conf --decrypt prod.conf.gpg
gpg: encrypted with 4096-bit RSA key, ID BF95086E, created 2016-01-15
   "Deployment User (Deployment User) "